Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorTeamhandledning

Yrkesmässig handledning ger möjlighet för team som arbetar med människor att tillsammans med kollegor granska och reflektera över yrkeserfarenheter i en ständigt pågående process.

Handledning är en hjälp för utveckling och växt i yrket.

 

I handledning arbetar man med självupplevda yrkessituationer. Vad avgör alltid gruppdeltagarna själva och det är deras behov som styr. Man arbetar på ett medvetet plan och söker inte efter omedvetna motiv. Man frågar i huvudsak efter vad som hände och hur det såg ut men sällan varför.

 

Under handledningsprocessens förlopp ska gruppdeltagaren och teamet, genom reflektion, lära känna sig själv och varandra . Reflektion innebär att ta ett steg tillbaka för att tänka över vad man gör som yrkesperson. Denna insikt ökar möjligheten att göra medvetna val, bli mera skapande och hitta nya vägar i mötet med människor.

 

Problemen man arbetar med är yrkesmässiga och personliga d.v.s. de är knutna till gruppdeltagarnas och teamets personliga utformning av sina yrkesroller.

Handledningens huvudsyfte är att frigöra den dolda kunskap som gruppdeltagarna och teamet redan har.

Yrkesidentiteten och den kollegiala gemenskapen stärks vanligtvis under processens gång.

Miljön i handledningen kännetecknas av äkthet, värme, närhet och respekt.

 

Yrkesmässig handledning handlar om den mödosamma process det är att göra upplevelser till medvetna erfarenheter och efterhand till kunskaper som kan användas i det praktiska arbetet.

Att gå i handledning innebär att bli bekräftad och få stöd men också att utmanas så att utveckling möjliggörs.

 

Praktiskt innebär ovanstående att teamet träffas regelbundet tillsammans med en handledare för att bearbeta upplevelser från sitt arbete. Såväl handledare som gruppdeltagare har ett ansvar i förhållande till närvaro, punktlighet och sekretess. Gruppdeltagarna ansvarar dessutom för att fylla handledningsstunden med upplevelser och händelser som de önskar få handledning på.

 

Gruppen träffas 2 timmar varannan vecka alternativt 3,5 timmar var tredje vecka och handledningen bör pågå under ett till två år.


Andra benämningar på den här formen av handledning kan vara grupphandledning, kontinuerlig handledning, processhandledning eller systematisk vägledning.


Kontakta Britt eller Christin

 


Copyright  ©  Symbologik